Herstelbeheer

Achterstallig onderhoud kan altijd ingelopen worden.

Met behulp van een provinciale bijdrage is een aanvang gemaakt met het natuur –en landschapsherstel. In 2006 is met een subsidiebedrag van € 30.000,-- geschonken door de Provincie Zeeland, een begin gemaakt met het werk. Vrijwilligers, scholieren en betaalde krachten hebben met dit geld een groot deel van het terrein weer open kunnen maken. Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland werd een eerste start gemaakt met het opknappen van de 12 particulieren percelen langs de Strandweg. Vrijwilligers hebben begin 2007 een strook langs de strandweg vrij gemaakt van de Amerikaanse vogelkers. Een ander deel van de middelen is gebruikt om de aanwezige poelen op te schonen en vrij te maken van omringende beplanting. De eerste resultaten waren positief: de eerste verdwenen vlinders, libellen, kikkers en hagedissen kwamen weer terug.

De kracht van dit eerste project was dat het om een particulier initiatief ondersteund door overheid en andere organisaties ging. De plaatselijke bevolking werd nauw betrokken bij de gang van zaken.

 

Helaas was dit herstel van korte duur: niet alle stobben van de vogelkers konden worden verwijderd. De plant breidde zich vanuit overgebleven plaatsen weer uit. En de poelen gingen opnieuw verlanden.

 

Dit betekende dat er een beter opvolgingsbeheer moest worden toegepast. Het klepelen en afvoeren van de resterende stammen moest nog enkele malen herhaald worden. In 2008 is men hier mee begonnen, het werk werd zoveel mogelijk buiten het broed- en toeristenseizoen gedaan. Vrijwilligers zijn verder gegaan met het terugdringen van de Amerikaanse vogelkers op plaatsten waar machinaal verwijderen vanwege de kwetsbaarheid van het terrein niet gewenst was.

 

In 2009 heeft de Stichting 6 koeien aangekocht omdat dit de goedkoopste methode is voor een effectief langjarig onderhoud. En dit tevens het meest natuurlijke landschap creëert. De rasters die hiervoor nodig zijn, zijn zo goed als mogelijk in het terrein geïntegreerd. Ze staan op enige afstand van de duinovergangen en onder de top van de duinen. Aan de voorkant van de Strandweg is een walletje gemaakt zodat het raster minder opvalt.

 

In 2011 is er een grote sponsoractie opgezet om een Stier uit Frankrijk te kunnen kopen . Zodat er wat intensiever gefokt kon worden. In 2012 was de kas haast leeg en is er een nog grotere actie op touw gezet. Met succes.

 

In verband met de beeindiging van het contract met de beheerder en met het oog op continuïteit van beheer en begrazing zijn eind 2019 de eigen runderen verkocht en zal het beheer tezamen worden uitbesteed aan derden die beroepsmatig runderen houden in natuurgebieden. Dit zal tezamen met Staatsbosbeheer gebeuren zodat runderen ook in de aanpalende gebieden kunnen rondlopen. Tevens zal er periodiek begrazing door pony’s van Staatsbosbeheer plaatsvinden.