Het natuurgebied “Strandweg” ligt aan de noordwestelijke kust van Schouwen. Het wordt begrensd door achterste duinenrij aan de noordzijde, de Strandweg aan de zuidzijde, het Torenpad aan de westzijde en het Verklikkerpad aan de oostzijde (zie afb. 1 en 2) de aangrenzende terreinen zijn in bezit van Staatsbosbeheer (oost) niet bij de stichting aangesloten particulieren(west) en het Waterschap Zeeuwse Eilanden (zeereep).

Locatie gebied Overzicht

Locatie gebied 1
Locatie gebied 2

 

Het gebied ligt weliswaar vlak aan zee, toch is hier sprake van een oorspronkelijk oud binnenduin. Door kustafslag is het in de loop der eeuwen weer aan zee komen te liggen. Doordat het door de zee aangevoerde kalk(schelpen) geleidelijk is uitgespoeld i s de bodem inmiddels grotendeels kalkarm. Alleen de zeereep en de zone direct daarachter staan onder invloed van zee en strand. De bijbehorende dynamiek en daarmee aanvoer van zout, zand en schelpen zorgt daar voor een arme, maar klakrijkere bodem.

Het terrein bestaat (voor een deel) uit oude ‘vroongronden’, stukjes land aan de binnenduinrand die lang geleden landbouwkundig zijn gebruikt. De duinen waren zo kaal, zat zij rond 1930 geheel met helm belplant werden.

Het natuurgebied ‘Strandweg’ vormt een overgang tussen het beboste villapark van Nieuw-Haamstede naar de open zeereep, het strand en de zee zelf. Tot 1980 bestond het nog vrijwel geheel uit open duingrasland. Inmiddels is een deel van het terrein dichtbegroeid met struweel. Dichtbij de Strandweg bestaat dat hier en daar uit opslag van esdoorn en abeel. Daarachter liggen delen waarin de Amerikaanse vogelkers overheerst. Dichter naar zee maken die steeds meer plaats voor dichte duindoornstruwelen.